23 oktober 2015

Rijbewijs in Spanje, veelgestelde vragen.

RIJBEWIJS
Naast het Spaanse rijbewijs (permiso de conducción europeo) zijn ook de volgende rijbewijzen geldig om te mogen rijden in Spanje:
Rijbewijzen afgegeven in eender welke lidstaat van de Europese Unie of in landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, op voorwaarde dat de vereiste leeftijd dezelfde is als in Spanje en het rijbewijs niet vervallen is.
Als de gebruikelijke woonplaats van een houder van een rijbewijs dat is afgegeven in een van de lidstaten in Spanje is gevestigd, zijn de Spaanse voorschriften met betrekking tot de geldigheidsperiode, de controle van zijn of haar psychofysische geschiktheid en de toewijzing van een puntensaldo op hem of haar van toepassing.
Wanneer het een rijbewijs betreft zonder een bepaalde geldigheidsduur, moet de houder ervan het vernieuwen twee jaar nadat hij of zij zijn of haar gebruikelijke woonplaats in Spanje heeft gevestigd.
De houder van een rijbewijs die zijn of haar gebruikelijke woonplaats in Spanje heeft gevestigd en die onderhevig is aan de Spaanse wetgeving op basis van de vorige alinea, blijft in het bezit van zijn of haar rijbewijs, waarbij de overeenkomstige geldigheidsduur naargelang zijn of haar leeftijd en type rijbewijs waarvan hij of zij de houder is, wordt ingeschreven in het Register van bestuurders en overtreders.
(Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie art. 15 van koninklijk besluit 818/2009)

HET INRUILEN VAN RIJBEWIJZEN DIE IN ANDERE LANDEN ZIJN UITGEGEVEN
Spanje heeft akkoorden gesloten met heel veel andere landen. Dit betekent, dat als aan een aantal eisen wordt voldaan en bepaalde formaliteiten worden afgehandeld, een buitenlands rijbewijs kan worden ingeleverd in ruil voor een Spaans rijbewijs. In ieder akkoord staan de vereisten gedefinieerd die op elk land van toepassing zijn. Dit geldt zelfs voor ieder type rijbewijs of vergunning. In principe wordt vereist dat men resident is in Spanje, de nodige psychofysische vaardigheden kan aantonen, het buitenlandse rijbewijs inlevert, het rijbewijs in het land van herkomst niet is ontnomen en bepaalde documentatie, zoals foto’s, indient.
In ieder geval zullen rijbewijzen die in het buitenland verkregen zijn na de ondertekening van het Akkoord niet worden ingeruild, als de aanvrager in Spanje woonachtig was vóór de ondertekening van genoemd Akkoord.
Het inruilen kan volgens de gesloten akkoorden plaatsvinden met rijbewijzen die zijn uitgegeven in de volgende landen:
De lidstaten van de Europese Unie, alsook Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
Andorra, Korea, Japan en Zwitserland.
Algerije, Argentinië, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Brazilië, El Salvador, de Filippijnen, Guatemala, Servië, Turkije, Tunesië, Oekraïne en Macedonië.

HET PUNTENRIJBEWIJS
Sinds 2006 is in Spanje het zogeheten “puntenrijbewijs” van toepassing. Dit veronderstelt dat aan iedere bestuurder een beginsaldo aan punten wordt toegekend. (12 in het algemeen en 8 voor beginners). Voor iedere overtreding die wordt begaan wordt, behalve de daaraan gerelateerde financiële boete, op het totaal, naar gelang de ernst van de overtreding, een aantal punten in mindering gebracht (bijvoorbeeld, bij het rijden zonder veiligheidsriemen om worden 3 punten in mindering gebracht).
Voorts geldt dat als er zich gedurende enige tijd geen puntenverlies heeft voorgedaan, het saldo wordt verhoogd tot een maximum aantal van 15 punten.
Op de website van de DGT, (Dirección General de Tráfico) het Algemeen Verkeersbureau, kan de tabel van overtredingen die puntenaftrek met zich meebrengen worden geraadpleegd. Ook kan het nog beschikbare aantal punten op het rijbewijs worden opgezocht.
Het kwijtraken van alle punten houdt het kwijtraken van het rijbewijs of de vergunning in. Er dient dan een aantal heropvoedingcursussen te worden gevolgd om in aanmerking te komen voor een nieuw rijbewijs. Ook bestaat de mogelijkheid dit soort cursussen te volgen om kwijtgeraakte punten terug te krijgen zonder ze eerst allemaal te verliezen.

Bron: Ciudadanos Extranjeros Diputación de Alicante

Geen opmerkingen:

Een reactie posten