16 oktober 2017

Modernistische dagen in Novelda van 21 en 22 oktober 2017

Komend weekend van 21 en 22 oktober tijdens het Modernistische evenement, kan je uitzonderlijk het cultureel centrum Gómez Tortosa en het modernistische museum bezoeken van 10 tot 14 u en van 18 tot 20 uur. Als je deze gebouwen niet kent, is dit een unieke kans om ze in het weekend te bezoeken.  Met nog meer andere activiteiten, figuranten gekleed in klederdracht uit die tijd of in de mode van vorige eeuw. Speelgoedbeurs in IBI op 21 en 22 oktober 2017

Op 21 en 22 oktober 2017 kan je de antieke speelgoedbeurs in Ibi bezoeken. Tijdens deze data worden er 20 verkoopstanden opgezet buiten het Speelgoedmuseum.  De standen zullen speelgoed aanbieden van voor 1980. Eveneens zijn er een aantal andere activiteiten  zoals workshops voor de kinderen en begeleide bezoeken aan de stad.
Het speelgoedmuseum is eveneens open tijdens deze dagen. 
Glorieta D. Nicolás Payá Jover, 1

Zaterdag 21 oktober van 10:00 tot 21:00 uur
Zondag 22 oktober van 10:00 tot 14:30 uur


http://www.museojuguete.com/es/


XII Fira de Tibi - ambachtenmarkt van 20 tot 22 oktober 2017Update on Asphalt/tarmac factory / Nieuws over Asfaltfabriek / Info über Asphaltfabrik / Info sobre Planta Asfalto

In English.    In het Nederlands
In Deutsch
En Español

English                                                                            Platform PVHA, October 2017
In brief: Before summer break, the last steps, taken by us and the Town Hall (TH) ended by initiating the revisión de oficio (revision of the admin. procedure) to change the ‘’compatibility with Urbanism’’ into ‘’incompatibility’’ which means, that the plant can’t be located where it is now. The company LMB protested and requested fines of millions (without specification for what, and knowing, that they have produced without licenses, without precautions against toxic emissions etc.) Now, the case has gone to the Court, which will decide only about the admin. process; The Court will decide if the plant can be starting up again or not. Without knowing about the lies (such as ‘’low impact’’ = of an industrial activity, known as being dangerous, contaminating, hazardous and damaging our health, environment, nature and ecol. Agriculture etc.). If the Court decision is ‘’yes, they can start up again’’, we will immediately protest and issue allegations. To know about motives/arguments of the company, we have to register ourselves as being persons affected/interested; this we have done through our lawyer last Friday. It will provide us with any information, which is given also to the company/the TH.  
On the 6th of October, we (as being also part of the Comisión de seguimiento), had a meeting with TH and the director-general of the Consellería of Climate Change & Environmental Quality of Valencia, Dn. Joan Piquer Huerga, and the deputy of Compromis, Dña Cristina Rodriquez. Dn Piquer expressed the support of the Generalitat to the people of HdlN and the TH against the intent (again) to install and produce asphalt by the company, which is cleary irregular. The TH promised to publish the article about this meeting (10-10-2017/Información) on its website/Facebook, to enable all interested persons to take notice. Piquer also commented to all to go/fight together against the pretention of the company to issue legal actions. Like so, we can disarm the lucrative aspirations of the company which issued fines of millions, as communicated by the councilor Vituría Gonzalvez; ‘’the defense of the public rights and the protection of the environment must prevail over violation by the company as well as its private gains’’.
The platform asked the TH to initate a reunion in the Aula de Cultura to inform the public of the town, as well as all others, interested/affected in this matter, and to inform them about the current situation and following steps. At the moment, the TH does not think this is viable, until they know the demands of the company, which might be around mid November. We, the Platform, have listened to many of the people in town and around – Spanish and non-Spanish residents – who expressed the uncertainty about the situation as well as fears about a million-claim to the town (irrespective of the facts, that the company has produced without licenses/permits and precautions and has put us, the town, agriculture, our valley in danger with bad intent). Because the TH is not taking action, we see it as our responsibility to inform you all in writing, we will hold informal talks in the town when possible, in order to make sure, we all fight for the same case; to get this illegal plant out the quarry of La Ofra/HdlN.
We will keep on informing you, whenever new information turns up. In the meantime, we would like to use the social networks, the contacts, personal communication-networks, associations etc. to spread the words, to alert and to keep on our fight against the industrial activity, so damaging to our life, our town and our valley. There are initiatives to iniciate an association to get more juridical power against this plant/its hazardous activity which does not belong here. We all want to live healthy, sustainable and organic.
For more information, support or donation, please contact Nicol Ammann, spokeswoman of the Platform PVHA; plformahondon@gmail.com

Nederlands                                                                    Platvorm PVHA, oktober 2017
In het kort: de laatste stappen werden genomen vlak voor de zomer door ons resp. de Gemeente, door o.a. de procedure ‘’revisión de oficio’’ welk erop neerkomt op terugtrekking van de oorspronkelijk verstrekte ‘’compatibiliteit Urbanisatie’’ en die, gewijzigd in ‘’incompatibiliteit’’ het onmogelijk maakt, zich als asfaltfabriek in de groeve te vestigen. Het bedrijf heeft protest aangetekend tegen het besluit v/d Gemeente en eist een schadevergoeding van miljoenen (ongespecificeerd en wetend, dat ze hebben geproduceerd zonder licentie, zonder voorzorgsmaatregelen tegen giftige emissies etc.). Nu gaat de zaak naar het Gerecht, waar de rechter zich alleen over het admin. proces gaat buiten, om te besluiten of de fabriek heropend mag worden.  Zonder enige verder verdieping/kennis van feiten/leugens (zoals ‘’lage impact’’ van een industriële activiteit, die bekend staat om haar gevaarlijke, besmettelijke en schadelijke invloed  voor mens, milieu, gezondheid, landbouw en natuur etc.). Als een ‘’JA’’ besloten wordt, gaan wij direct in beroep. Om te weten te komen wat er speelt, welke argumenten er zijn, hebben we ons via onze advocate laten registeren als zijnde ‘’geïnteresseerde/geaffecteerde’’, waardoor alle info over deze situatie zowel naar het bedrijf, de Gemeente en aan ons wordt gecommuniceerd.
6 oktober jl. vond een bijeenkomst plaats met Gemeente en de directeur-generaal van de Consellería/departement m.b.t. Klimaatverandering & Milieukwaliteit, Valencia, Dn. Joan Piquer Huerga, en de afgevaardigde van Compromis, Dña Cristina Rodriguez. Piquer gaf aan dat hij/zijn departement hun volle steun geven aan ons, de bevolking en de Gemeente in onze strijd tegen het opnieuw opstarten van de asfaltfabriek, die overduidelijk niet voldoet aan geldende normen/wetgeving. De Gemeente beloofde, het artikel, welk Información publiceerde op 10/10/2017 over deze bijeenkomst, op de website en facebook v/d Gemeente te zetten, zodat iedereen hiervan kennis kan nemen. Piquer bevestigde, dat hij ons steunt en dat we gemeenschappelijk strijden tegen een bedrijf dat kennelijk uit is op schadevergoeding. De verdediging/bescherming van publieke rechten en de bescherming van het milieu dienen te prevaleren boven schendingen en winstbejag van het bedrijf, aldus de wethouder hier, Vituría Gonzalvez.
De Platform heeft de Gemeente verzocht om een publieke bijeenkomst in de Aula de Cultura om het publiek/geïnteresseerden te informeren over de huidige situatie en de vervolgstappen. Op dit moment acht de Gemeente dit niet opportuun, zij zijn in afwachting van de exacte argumentatie en claims v/h bedrijf, dit kan nog wel tot half november duren. Wij – de Platform – hebben goed geluisterd naar de vele burgers/geïnteresseerden (Spaanse en niet-Spaanse residenten) welke in onzekerheid zijn over de situatie en bang zijn voor een miljoenenclaim aan het dorp (ongeacht het feit, dat het bedrijf heeft geproduceerd zonder licenties/vereisten, zonder voorzorgsmaatregelen, en ons, het dorp, het dal willens en wetens in gevaar heeft gebracht). Omdat de Gemeente niet in actie komt, nemen wij onze verantwoordelijkheid om het publiek te informeren via dit schrijven; en wij zullen informele gesprekken indien mogelijk, in het dorp houden, om zeker te zijn, dat we allen voor eenzelfde doel vechten; om deze illegale, gevaarlijke fabriek uit de mijn te krijgen.
We zullen u blijven informeren over verder nieuws. We streven naar publicatie/informatie via sociale netwerken, websites, persoonlijke contacten en verenigingen, om iedereen alert en betrokken te houden in ons gevecht tegen een industriële activiteit, die zo schadelijk is voor ons leven, ons dorp, ons dal. Er zijn activiteiten gaande, om een vereniging op te richten (met meer juridische macht) om te vechten tegen deze fabriek en haar gevaarlijke activiteiten, die hier niet hoort. Wij willen allemaal gezond, duurzaam hier leven.  
Voor meer informatie, steun of donatie, neem a.u.b. contact op met Nicole Ammann, woordvoerder van de Platform PVHA  plformahondon@gmail.com
 =====================================
 
Deutsch                                                           Platform  PVHA, Oktober 2017
In Kürze: Vor dem Sommer haben wir – sowie die Gemeinde – die letzten Aktivitäten ausgeführt, u.a. die ‘’revisión de oficio’’, womit die Gemeinde die ursprünglich abgegebene Erklärung der Kompatibilität des Städtebaus’’ umändert in Inkompatibilität, womit der Sitz der Fabrik in der Mine La Ofra unmöglich wird. Der Betrieb had Einspruch erhoben und fordert einen MIllionen-Schadenersatz (unspezifiziert, und wohl wissend, dass man produziert hat ohne Lizenzen, ohne Vorsorgen gegen giftige Ausstösse usw). Jetzt vertagt sich die Sache bis ans Gericht. Dort wird ein Richter nur über den administrativen Verlauf urteilen und ob ja/nein die Fabriek wieder produzieren darf. Unwissend über die Fakten/Lügen (z.B. ‘’wenig Einfluss’’ einer industriellen Aktivität, die bekannt ist für ihre Gefährlichkeit, und Schaden an Gesundheid, Milieu, Landwirtschaft, Natur usw.) Wenn der Richter/das Gericht urteilen ‘’OK’’, dann werden wir sofort Einspruch erheben. Um über Motive, Argumente usw informiert zu sein, haben wir uns registriert als ‘’Interessierte/Affektierte’’, sodass jede Information über diese Angelegenheit nicht nur an den Betrieb und die Gemeinde kommuniziert werden, sondern auch an us. Unsere Rechtsanwältin hat dies geregelt.
Am 6. Oktober waren wir (auch in unserer Funktion der Comisión de seguimiento) anwesend bei einem Meeting mit der Gemeinde und dem Direktor-General des Departements für Klimatveränderung und Milieu-Qualität von Valencia, Dn. Joan Piquer Huerga, sowie die Abgeordnete der Partei Compromis, Dña Cristina Rodriquez. Dn. Piquer bezeugte die völlige Unterstützung der Generalitat an die Bevölkerung von HdlN und der Gemeinde an unseren Streit gegen den Betrieb der die Wiederaufnahme der Produktion fordert, die aber in klarem Widerspruch ist mit Gesetzgebung. Die Gemeinde hat versprochen, den Artikel, die Información am 10.10.2017 über diese Zusammenkunft publizierte; auch auf ihre Website und Facebook zu setzen, sodass alle Interessierten sich informieren können. Piquer hat ebenfalls bestätigt, dass wir alle zusammen streiten gegen die möglichen juristischen Forderungen des Betriebes. Nur so können wir gegen einen Betrieb vorgehen, dem es um eine luktrative Forderung von Millionen geht, wie der Abgeordnete der Gemeinde, Vituría Gonzalvez mitteilte; die Verteigung von öffentlichen Rechten, sowie der Schutz von Milieu müssen Vorrang bekommen über Gefährdung/Schaden durch den Betrieb zum Zwecke privaten Gewinns.
Die Platform hat die Gemeinte ersucht, eine öffentliche Zusammenkunft für Bürger und Interessierte zu organisieren, um über die aktuelle Situation und weitere Schritte zu kommunizieren. Im Augenblick sieht die Gemeinde keinen Grund zu einer solchen Informationsrunde, da sie abwarten will, bis Motive/Argumente des Betriebes bekannt seien (möglich erst Mitte November). Wir, als Platform, haben vielen Bürgern zugehört, die unsicher sind über die Situation und der möglichen Schadenersatz-Forderung des Betriebes (ungeachtet des Faktes, dass der Betrieb produziert hat ohne Lizenzen und Vorsorge, und uns, das Dorf, die Landwirtschaft, unsere Gesundheit, unser Tal hiermit absichtlich an Gefahren blossgestellt hat). Weil die Gemeinde jetzt nichts unternimmt, sehen wir es als unsere Verantwortung, um Sie schriftlich zu informieren. Wir werden informelle Gespräche im Dorf führen, wenn möglich, um zu garantieren, dass wir alle für die gleiche Sache kämpfen: dass diese illegal Fabrik aus der Mine wegzieht.
Wir halten Sie auf dem laufenden. In der Zwischenzeit möchten wir über Soziale Netzwerke, Kontakte, persönliche Netzwerke und Vereine auffordern, diese Information zu teilen, wachsam zu bleiben und zusammen zu kämpfen gegen eine Industrielle Aktivität, die schweren Schaden an unser Leber, unserem Dorf, unserem Tal zufügen wird. Es sind Initativen aufgenommen, um einen Verein zu gründen (mit mehr jurist. Macht als eine Platform) um unseren Streit gegen diese Fabrik mit ihren gefährlichen Aktivitäten, die hier einfach nicht hingehört, mehr Power zu geben. Wir alle wollen doch hier nur gesund, milieubewusst leben.
Für mehr Information, Hilfe oder Schenkungen kontaktieren Sie bitte Nicole Ammann, Sprechering des PVHA: plformahondon@gmail.com

 ===========================================================================================================

Español:
Informe sobre situación Planta Asfaltico La Ofra                    octubre 2017/Plataforma PVHA
En breve: ante el verano, el último paso que fue tomado: revisión de oficio (Ayto); para cambiar ‘’compatibilidad Urbanistico’’ en ‘’incompatibilidad’’ que quiere decir que la planta no puede ser en el sitio de hoy. La empresa ha protestado y indicaba una multa de millones (sin especificar para que, sabiendo, que se han producido sin licencias, sin precautiones contra emisiones tóxicos etc.) Ahora, el caso se ha traslado al juez, que determina solo el proceso administrativo, para decidir si/no la empresa puede ponerse en marcha otra vez. Sin saber sobre mentiras como (‘’bajo impacto’’ = actividad industrial cat. B, conocido por ser nocivo, peligroso, dañoso y insalubre para nuestra salud, el ambiente, la naturaleza, la agricultura (ecol.) etc.). Si se da el ‘’ok’’, inmediatemente estamos en contra con alegacion. Para conocer también motivos/argumentos de la empresa, debemos personarnos para ser interesados/afectados: este paso fue iniciado ya via la abogada nuestra; como así, recibimos también la información y comunicación desde LMB, no solo via el Ayto.
El 6 de octubre, nos (de ser también miembros de Comisión de seguimiento de Planta Asfaltico) reuníamos con el Ayto y el director-general de la Conselleria de Cambio Climático y Calidad Ambiental de Valencia, Dn. Joan Piquer Huerga, y la deputada de Compromis, Cristina Rodriguez. El anunciado el respaldo desde Generalitat a los vecinos de HdlNieves y el Ayto contra el intento (otra vez) de instalar la planta de asfalto LMB de forma supuestamente irregular.  El Ayto prometí de publicar el texto de Información sobre este tema, del 10-10-2017 en su pag.web y facebook para que sea disponible para todos interesados. Piquer también ha conminado a todos a ‘’caminar unidos’’ contra la pretensión  de la planta con acciones administrativas y apoyando en contencioso administrativo con informes peticiales , ‘’asi podremos desarmar las aspiraciones lucrativas de la empresa que ahora pide indemnización millionarias’’, como comunicado por el concejal Vituría Gonzalvez, ‘’la defensa de los derechos publicos y la protección ambiental debe prevalecer ante los atropellos determinados empresa en beneficio privado’’.
La Plataforma preguntaba al Ayto de iniciar una convocatorio para reunirse en el Aula de Cultura, para informar todos vecinos y todos interesados sobre la situación actual. El Ayto no se ve útil hacia el momento, que se sabe los motivos de LMB (posiblemente medio de noviembre). Nosotros, la Plataforma, estamos escuchando a muchos vecinos/personas – residentes Españoles y Extranjeros – donde existe mucho inseguridad sobre la situación actual, y el miedo sobre una multa de millones por el pueblo (irrespectivo los hechos, que la empresa ha producido sin todos licencias/precautiones y ha poniéndonos, el pueblo, la agricultura, nuestro valle en peligro con mal intención). Por eso, la Plataforma tome su responsibilidad con este informa, para que sabeís lo que pasa. Intentamos de iniciar charlas informales, si posible, para que seamos juntos en nuestra lucha contra la planta illegal de Asfalto en la Cantera de La Ofra.
Nos seguimos en informarse, lo mas pronto que haya hechos concretos. Mientras, queremos usar las redes sociales, comunicación personal con personas, asociaciones etc., para alertar, mantener y luchar contra una actividad industrial, detrimental a nuestra vida en nuestro pueblo, nuestro valle.Ya estamos en proceso de iniciamos una asociacion para tener mas fuerza/mas poder juridica contra este actividad industrial, que no pertenece aquí. Queremos vivir sano, sostenible y ecológico.
Para más información, apoyo o donación:  Nicole Ammann/ portavoz de Plataforma contra Planta Asfaltico en Hondón de las Nieves PVHA; plformahondon@gmail.com

14 oktober 2017

Benidorm... veel antireclame maar toch leuk om eens te bezoeken.Artikel geschreven voor De Costakrant editie 81

Als je aan Benidorm denkt, denken vele aan Hollandse eettenten, Belgische frietzaken, dronken Britten en hoog bejaarde gepensioneerde. Op websites, de televisie en publicaties krijgt Benidorm een hoop antireclame te slikken welke nefast is voor het imago van de badplaats. Gelukkig beginnen er veel mensen zich te realiseren hoe indrukwekkend en leuk Benidorm eigenlijk is. Benidorm, met meer dan 300 wolkenkrabbers, luxe hotels, leuke festivals, prachtige gouden stranden en zomerse temperaturen voor de overwinteraars.
Er is genoeg te doen voor alle leeftijden in en rond Benidorm. Blijf koel in het Aqualandia waterpark, zwem met zeehonden in het wildpark Aqua Natura en Terra Natura en vergeet niet om van de vele watersporten langs de kust te genieten. Elk jaar kan je in Benidorm ook de nieuwste wateranimaties uit proberen.
Als je eens een beroemdheid tegen wil komen dan is Benidorm de plek voor jou omdat het niet alleen 35 viersterrenhotels heeft maar ook 3 vijfsterrenhotels, die een uitstekend niveau van luxe bieden en die beroemdheden aantrekken zoals Bruce Willis en Penelope Cruz.
De prachtige gouden kustlijn strekt zich uit over ongeveer 6 km. Misschien is het in de twee vakantiemaanden wel wat druk maar dan kan je nog altijd op zoek gaan naar de rustige strandjes in de baaien juist buiten Benidorm.
Benidorm beschikt over een eigen microklimaat met gemiddelde temperaturen van ongeveer 20˚C. Een indrukwekkende bergketen omsluit Benidorm om het te beschermen tegen wolken en regen waardoor je per jaar van 330 dagen zonneschijn kunt genieten.
Als je op zoek bent naar de ultieme plek aan de Spaanse kust om te feesten dan is Benidorm de plek voor jou. Meer dan 200 clubs en 1000 bars bieden elke dag een unieke uitgangsgelegenheid. Wil je een mooie show zien dan is Benidorm Palace een aanrader.
Er zijn enkele geweldige fiesta’s om van te genieten waaronder de Retreta (een verklede optocht) en de Fallas feesten. Je kan het geweldige vuurwerk bewonderen, dagelijks genieten van straatoptredens van muzikanten en artiesten.
Benidorm heeft inderdaad restaurants met een “patatje oorlog” of een Amsterdamse bitterbal maar Benidorm is bij de Spanjaarden ook bekend om zijn traditionele Spaanse keuken met verse visgerechten en paella met zeevruchten. Stap eens binnen in één van de vele tapas bars waar u een selectie heerlijke Spaanse tapas kan vinden. Ga eens een cava drinken in de bar op de 20e etage van hotel Madeira Centro, met geweldig uitzicht over de baai van Benidorm en dineer in het bijbehorende restaurant Belvedère op de 21e verdieping.
De indrukwekkende hoge skyline gemengd met het aanbod van hotels en de selectie van entertainment heeft ertoe geleid dat Benidorm vaak wordt aangeduid als het Dubai van de Middellandse Zee. Benidorm staat bekend om zijn wolkenkrabbers, maar het is juist deze hoogbouw die ervoor zorgt dat het binnenland van Benidorm is kunnen blijven wat het was. Stel dat elk appartement op een stukje grond van 500 m2 zou staan dan zouden alle gronden binnen een straal van 30 km volgebouwd zijn.
In Benidorm zal je het hele jaar door aangenaam verrast worden door de vele verschillende soorten mensen die Benidorm het hele jaar door bezoeken, Je zult jong en oud zien, bierbuiken en grote pinten voor de mannen, vrouwen in kleurrijke kleedjes met een donker gebruinde huid. Benidorm wordt in de zomer vooral bevolkt door hardwerkende Spanjaarden, jong en oud, die hier komen genieten, zonnebaden en zich vermaken. In de winter trekt Benidorm veelal Nederlandse, Belgische, Duitse en Britse gepensioneerden aan die er komen overwinteren. Al deze nationaliteiten houden even veel van Benidorm en keren er dikwijls jaren na elkaar naar terug. Benidorm is het hele jaar door leuk voor straatfotografen of om zomaar naar mensen te kijken.
Benidorm kan een budget-vakantie kan zijn. De winkeltjes in het centrum verkopen kleding, schoenen en Chinese spulletjes aan belachelijk lage prijzen. De cafés hebben bier en tapas aan 1 euro en veel restaurants bieden menu’s aan voor 5 á 6 euro.
Benidorm ophemelen als dé beste vakantiebestemming is niet mijn bedoeling,  er zijn nog veel andere leuke plekken in de Costa Blanca, dit heeft vooral met eigen smaak en verlangens te maken. Ik vind het alleen jammer dat Benidorm veel antireclame en vooroordelen moet slikken en dit dikwijls gegeven door mensen die er meestal zelf nog niet eens zijn geweest...

13 oktober 2017

De Costakrant editie 81 kan je hier alvast on-line lezen.

https://issuu.com/decostakrantpagina/docs/editie81voorbeeld

https://issuu.com/decostakrantpagina/docs/editie81voorbeeld


Vrijdag de 13e, een ongeluksdag voor de Spanjaarden?

Vrijdag de 13e is voor de Spanjaarden helemaal  geen ongeluksdag, voor de Spanjaarden is een dinsdag die op de 13e valt een ongeluksdag...
Volgens een gezegde is dinsdag de 13e “En 13 y martes, ni te cases ni te embarques” oftewel op dinsdag de 13e moet je niet gaan huwen en ga je niet op reis. Er zijn nu ook nog veel Spanjaarden die in het bijgeloof geloven en het huis niet uit komen. Waar dit bijgeloof vandaan komt is niet helemaal duidelijk maar de oorsprong zou liggen in het feit dat dinsdag in Spanje "martes" heet. Martes is afgeleid van de naam Mars, de God van oorlog en daarnaast de rode planeet Mars die dezelfde naam draagt; er zijn periodes in de geschiedenis geweest waar men deze planeet "het kleine kwaad" noemde. Vandaar dat de dinsdag een ongeluksdag is voor Spanjaarden. Als je dat dan ook nog eens combineert met de 13e wordt het allemaal wel heel erg. Het getal 13 is een slecht getal omdat er 13 mensen waren bij het Laatste Avondmaal.
Er zijn mensen die echter het tegenovergestelde menen en dat dinsdag de 13e hen geluk brengt.
Vandaag de dag kun je de afkeer voor het getal 13 overal terugzien. In Amerika hebben bijvoorbeeld veel gebouwen geen dertiende verdieping, in vliegtuigen is er vaak geen dertiende rij en in ziekenhuizen geen operatiekamer nr. 13.

Overname van dit artikel is toegestaan mits bronvermelding: http://hondon-nieves.blogspot.com.es/

12 oktober 2017

Hondón Walking group, wandeling naar de zout rivier op 13 oktober 2017

Walk Ref # 603The Salt River Walk 
Day: FridayDate: 13th October 2017Time: 10.00am 
Distance: 6 Km Height gain: 218mEst’d Duration: 2-3 hours.  
Est’d Difficulty*: Easy to moderate (1 long ascent) and with some technical issues (risk of vertigo and 1 short steep scramble) which render this walk unsuitable for dogs. 
RV Location: RV as follows, but if you are unsure, meet Alan on the CV-873 exit from HDLF toward Alabatera at 9.30, just past the Theatre on the way out of the village towards Albatera. 
Drive in: From the CV-873, Hondón de los Frailes to Albatera, turn right onto the canal road in the direction of La Murada, West, between Kms 4 and 5 stones; take this road carefully, watching out for high sleeping policemen, potholes and narrow places. At the 4th bridge, turn right onto a newly refurbished road and follow this, taking the left fork at a Y junction, until the new surface ends and turn right onto a narrower, older, road. Follow this for 1.5 Km until you come to a place, where the asphalt stops. For those who have been before, the parking place has been fenced and planted, so park on the sides of the road. Be there to depart at 10.00 prompt! [Symbool] [Should you miss this bridge, continue until you pass the sluice gate and turn right over Bridge 24. Continue on this road, which is in reasonable condition for some 3 Km] 
(The RV is at: N: 38.233451°W: -0.926187° for those of you using Sat Navs) 
Walk Description:The Salt River circular walk, may only be just over 6.3 Km with a height gain of 218m, but it feels like more when you have done it; nevertheless a very rewarding walk, one of our best, with ever changing scenery and geology. Good unmade roads, rough tracks, walking in old aqueducts, a bit of a scramble and a river bed between the Nacimientos de Sal and the Baron Negro and then a fairly long climb out of the baranca after we have visited the Baron Negro to take us back to the cars. If you don’t know what a Nacimiento de Sal or a Baron Negro is then come along and find out…! 
Lunch: Nothing organised, but most people gravitate to one or the other bars/restaurants in HDLF. 
Special Notes: Sorry, no dogs on this one. 
Equipment:Because we will be walking in a wet river bed, waterproof boots and a stick or pole are recommended. It should go without saying that you should all be carrying adequate water and your first aid kit! 
Alan 
Please remember that you walk at your own risk.