29 oktober 2012

Het paleis van de Markies van Fontalba

Jacarilla

Het was Don Bartolomé Togores, een afstammeling van koning Jacobus I van Aragón, die Heer van Jacarilla werd in de vijftiende eeuw en die deze nederzetting op de kaart zette. In de 17e eeuw verkreeg Jacarilla onafhankelijkheid van Orihuela. Door diverse huwelijken en erfenissen is een zekere Francisco Sandoval Melgares in de 19e eeuw "eigenaar" geworden van het gebied. Toen Melgares in 1899 stierf werd het land verdeeld onder zijn vier kinderen: Alfonso, Ángeles, Rosario  en Sandoval. Sandoval, een edelman die het grootste deel bezat dat ook de dorpskern bevatte, verkocht in 1915 zijn deel (ruim 850 hectare) aan zijn vriend, de Markies van Fontalba voor een miljoen peseta's. Sandoval stierf datzelfde jaar.Deze aristocratisch Markies liet in het centrum een statig paleis bouwen met 28 slaapkamers, grote inkomhal en ontvangstkamers. Langs de buitenkant werden de ramen, deuren, pilaren en de randen van het gebouw van sierlijke  tegels voorzien. Het paleis is omgeven door 20.000   tuinen met palmbomen, hibiscus en lila jacarandabomen.  Er zijn fonteinen, zonnewijzer (zonder wijzer) en kleine priëlen met zitbanken om van de tuinen te genieten. In de tuin is er een grot gemaakt van zeerotsen gewijd aan de Maagd van Almudena.

Naast het huis liet de Markies de prachtige kerk bouwen in de neo-gotische stijl De kerk is gewijd aan Nuestra Señora de Belen (Onze Lieve Vrouw van Bethlehem).

Na de dood van de Markies in 1930 is zijn dochter getrouwd en verhuisd. De erfgename van de Markies, had geen interesse meer in het dorp noch in de plantageopbrengst en droeg in 1947 het gebied over aan de 240 inwoners. Vandaag de dag zijn het paleis, de tuinen en de kerk eigendom van de gemeente.

De tuinen zijn vrij toegankelijk en worden door de gemeente goed onderhouden. Het paleis is niet open voor het publiek daar het in staat van verval is. Het gebouw is afgespannen met een politielint. (2012) De gemeente plant renovatiewerken maar weten nog niet wanneer deze gaan aanvangen… Hopelijk zal een renovatie het paleis terug herstellen in zijn oude glorie en zal het verval zich niet verder zetten zoals  de gebouwen in Santa Eulalia…(info Santa Eulalia klik HIER)
Ligging:
N 38° 03.645 W 000° 51.959
30S E 687216 N 4214705Overname artikel toegestaan mits bronvermelding.

Voor meer foto’s klik HIER24 oktober 2012

Ambtelijke basiswoordenlijst:


A
- AA.PP.

Administraciones Públicas De afkorting die wordt gebruikt voor de Openbare Overheden.
- Acta
Notulen. Een geschreven verslag van hetgeen er tijdens een bijeenkomst of vergadering gebeurd, behandeld of goedgekeurd is.
- Acto AdministrativoAdministratieve akte. Verklaring waarmee de overheidsorganen hun functies uitvoeren en waarmee rechten en plichten worden gecreëerd, gewijzigd of komen te vervallen.
- Alcalde
Burgemeester. De persoon die het Gemeentebestuur voorzit, leiding geeft aan zijn bestuur en administratie en het Gemeentehuis vertegenwoordigt volgens de bevoegdheden die hem worden toegekend door de wet.
- Apremio (procedimiento o vía de)
Dwangbevel. De procedure die de overheid toepast om een bepaalde som geld die de burger schuldig is te innen wanneer deze het verschuldigde niet vrijwillig betaalt (belastingen, boetes, etc.).
- Artº.
Afkorting voor Artikel.
 
B
- Beca
Studiebeurs. Een financiële bijlage die een student kan ontvangen van de overheid om te kunnen studeren.
- Beneficiario
Begustigde. Persoon aan wie een bepaalde lening / subsidie wordt toegekend.
- BOE
Het Officiële Staatsblad (Boletín Oficial del Estado), een officieel blad waarin de belangrijkste openbare handelingen worden gepubliceerd: de goedkeuring van wetten, het aanstellen van functionarissen, etc.
- BOP
Het Officiële Blad van de Provincie (Boletín Oficial de la Provincia) een officieel blad waarin aan de burgers de belangrijkste openbare handelingen op Provinciaal niveau te kennen worden gegeven.
 
C
- CC.AA.

Afkorting voor de Autonome Deelstaten (Comunidades Autónomas).
- CC.LL.
Afkorting voor Lokale Corporaties (Corporaciones Locales).
- Caducidad
Ongeldigheid. Het vervallen van een procedure door het verstrijken van een tijd die wordt voorgeschreven door de wet.
- Cédula de habitabilidad
Bewoonbaarheidverklaring .Een document dat wordt uitgegeven door de overheid en dient als bewijs dat een woning geschikt is voor bewoning.
- Censo Electoral
Het Kiezersregister. De lijst van personen die stemrecht hebben tijdens de verkiezingen.
- Citación
Dagvaarding. Formaliteit waarbij een persoon wordt opgeroepen te verschijnen ten overstaan van de Overheid of de Rechtbank.
- Comarca
Gewest. Een groepering van verschillende Gemeenten binnen dezelfde Autonome Deelstat.
- Comisión de Gobierno Municipal
Het Gemeentebestuur. Dit is het uitvoerende orgaan dat belast is met de politieke leiding van de Gemeente. Zij wordt gevormd door de Burgemeester die tevens voorzitter is, en een aantal wethouders die door hem/haar vrijelijk zijn gekozen. Het aantal door hem aangestelde wethouders mag door 1/3 van het totale aantal binnen de Gemeente niet worden overschreden.
 
D
- Días hábiles

Werkdagen. Werkdagen volgens de officiële kalender. Als er sprake is van een werkdag in de Gemeente of de Autonome Deelstaat waar de belanghebbende woonachtig is, en het een officiële vrije dag is in de plaats waar het overheidsorgaan haar zetel heeft, of omgekeerd, wordt deze dag in ieder geval als een vrije dag beschouwd.
- Día inhábil
Officiële vrije dag. Een officiële vrije dag waarop het niet geldig is procedurele of administratieve handelingen met volledige juridische geldigheid te verrichten.
- Días naturales
Kalenderdagen. Alle dagen van het jaar, inclusief de feestdagen.
- Diputado
Afgevaardigede. Lid van het Congres van Afgevaardigden. De leden van het Congres worden direct gekozen tijdens de Algemene Verkiezingen.
- Diputado Autonómico
Autonome Afgevaardigde. Lid van het Parlement van de Autonome Regering. De leden van het Parlement worden direct gekozen tijdens de Algemene verkiezingen.
- Diputado Provincial
Provinciale Afgevaardigede. Lid van Provinciale Staten. De leden van Provinciale Staten worden benoemd door de politieke partijen uit de wethouders die gekozen zijn tijdens de Lokale Verkiezingen.
- DOCV
Afkorting voor het Officiële Dagblad van de Comunitat Valenciane (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana). Een officieel blad waarin de belangrijkste openbare handelingen van de Comunitat Valenciana worden gepubliceerd.


- Domicilio fiscal
Fiscale woonplaats. De woonplaats van een fysieke of rechtspersoon in verband met zijn verplichtingen ten opzichte van de Openbare Belastingdienst.
- Domicilio social
Maatschappelijke zetel. Het adres van een bedrijf.
- Dominio público
Openbaar bezit. De gemeenschappelijke eigendommen van de Staat, de Autonome Deelstaten, de Provincies en Gemeenten die bestemd zijn voor openbaar gebruik of openbare diensten.
 
E
- Embargo

Embargo. Beslaglegging op het goed van een schuldenaar in opdracht van de rechter of de overheid met het doel over te gaan tot openbare verkoop om de schulden te betalen.
- Escritura pública
Openbare akte. Een document dat verleden wordt ten kantore van een notaris. De notaris maakt akte op van de datum en de comparanten en ratificeert hetgeen zij ten overstaan van hem hebben verklaard.

F
- Formulario

Formulier. Een document dat de overheid ter beschikking stelt van de burgers om bezwaarschriften, verzoeken, klachten, etc. in te dienen.

I
- Impuesto

Belasting. Verplichte belasting die wordt opgelegd aan een bepaalde persoon (direct) of dat wordt geheven op bepaalde handelingen en operaties (indirect).
- IPC
Afkorting voor Prijsindex. (Índice de Precios al Consumo). Een economische referentie die wordt gebruikt om de ontwikkeling die verschillende kapitaalgrootheden in de loop der tijd ondergaan aan te passen (bijvoorbeeld, salarissen, belastingaanslagen ... ).

L
- Legislatura

Zittingsperiode. De periode waarvoor een wetgevend lichaam wordt gekozen. In Spanje duren de zittingsperioden, zowel op nationaal, autonoom als lokaal niveau, 4 jaar. Na deze 4 jaar moeten er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.
- Litigio
Rechtsgeding. Een proces waarover de Rechtbank een vonnis uitvaardigt.
 
M
- Mancomunidades

Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden. Dit zijn lokale instellingen. Het betreft het samengaan van deze instellingen met het doel gezamenlijk bepaalde taken uit te voeren en diensten te verlenen. De Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden hebben een eigen rechtpersoonlijkheid en juridische bevoegdheden om hun specifieke doeleinden te vervullen. Zij worden beheerd door eigen Statuten.
- Motivación
Motivatie. Schriftelijke uiteenzetting van de motieven die ten grondslag liggen aan een besluit of handeling van de openbare overheden.

N
- NIE
NIE Het N.I.E. nummer. (Número de Identificación de Extranjeros).
- NIF
NIF Het N.I.F nummer, Fiscaal Identificatiernummer (Número de Identificación Fiscal).
- Notario
Notaris. Openbaar ambtenar die bevoegd is, overeenkomstig de wetten, contracten en overige
buitengerechtelijke aktes op te maken en te bekrachtigen.
- Notificación
Kennisgeving. Handeling waarbij de overheid een belanghebbende in kennis stelt van een feit of document.
 
P 
- Padrón Municipal de habitantes
Lijst van inwoners van de Gemeente. Een administratief register waarin alle bewoners van een Gemeente staan ingeschreven. De gegevens zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het feit dat burgers woonachtig zijn in de Gemeente. Ook hun gebruikelijke adres is erin opgenomen.
- Patrimonio
Patrimonium /Eigendom/. Het geheel aan goederen en rechten die toebehoren aan een fysieke of rechtspersoon.
- Personarse
Verschijnen. De handeling waarbij iemand die partij is in een juridische zaak in persoon verschijnt. Het in persoon verschijnen op een bepaalde plaats.
- Personas físicas
Fysieke personen. Een individu van het menselijke ras.
- Personas jurídicas
Rechtspersonen. Een wettelijk opgerichte instelling met rechten en plichten zoals: verenigingen,
bedrijven, vennootschappen, stichtingen, etc.
- Pleno Municipal
Algemene Vergadering van het Gemeentebestuur. Het College van bestuur van een Gemeente dat wordt gevormd door alle wethouders en wordt voorgezeten door de Burgemeester.
- Prescripción
Verjaring. Een bepaalde periode waarbij als hij verstreken is, een recht, een handeling of een
verantwoordelijkheid komen te vervallen. Niet te verwarren met ongeldigheid (Caducidad).
- Proceso
Proces. Een serie handelingen die wettelijk geregeld zijn en waarnaar een administratief of juridisch orgaan handelt. Synomiem van Procedure (procedimiento).
- Prórroga
Verlenging. Verlenging van een termijn.
- Publicación
Publicatie. Handeling waarbij een juridische handeling openbaar wordt gemaakt. Dit gebeurt over het algemeen door publicatie in het officiële staatsblad.

R
- R.D.

Afkorting voor Koninklijk Decreet (Real Decreto), een norm die in rang ondergeschikt is aan de Wet en die is goedgekeurd door de Regering (Gobierno de la Nación).
-Recibo
Ontvangstbewjis. Een document dat door iemand wordt ondertekend om aan te geven dat hem iets of een hoeveelheid geld is overhandigd.
- Recurso
Beroepsschrift. Het schrijven dat een persoon presenteert aan de overheid wanneer hij het niet eens is met een besluit van genoemde overheid omdat hij er nadeel van ondervindt. Als het beroepsschrift gericht is aan de persoon die het besluit genomen heeft, heet het Recurso de Reposición, en indien het gericht is aan een persoon die in hiërarchische lijn superieur is, spreekt men van een Recurso de Alzada.
- Referéndum
Referendum. Volksraadpleging aangaande politieke beslissingen van bijzonder belang.
- Registro Civil
Het Bevolkingsregister. Een administratieve dienst die belast is met het registreren, publiceren, en in een aantal gevallen, het opstellen van de aktes aangaande de burgerlijke stand, zoals geboortes, adopties, huwelijken of overlijden.
- Registro de la Propiedad

 
Het Eigendommenregister. Een administratieve dienst die belast is met het publiceren van aktes en overeenkomsten aangaande de rechten op onroerende goederen (woningen, lokalen, terreinen).
- Registro Mercantil
Het Handelsregister. Een administratieve dienst waar zelfstandige ondernemers en handelsgenootschappen hun oprichtingsakte en overeenkomsten laten ingeschreven.
- Representación
Vertegenwoordiging. Een handeling waarbij iemand optreedt namens en voor rekening van een ander persoon.
- Responsabilidad
Verantwoordelijkheid. Een uitdrukking die iedere verplichting tot reparatie van datgene waar schade aan is veroorzaakt omvat.

S
- Sector público

Publieke Sector. De samenstelling van administraties en instellingen die afhankelijk zijn van de openbare overheden.
- Silencio administrativo
Administraief stilzwijgen. Wanneer de overheid niet binnen de daartoe voorgeschreven tijd een bepaalde zaak oplost spreekt men van administratief stilzwijgen. Dit administratieve stilzwijgen kan voordelige (de stellingname of het verzoek van een burger is toegestaan) of nadelige gevolgen hebben (de stellingname of het verzoek van een burger is afgewezen) Dit is afhankelijk van wat de wet in ieder specifiek geval voorschrijft.
- Subvenciones
Subsidie. Als subsidie wordt, ongeacht de benaming die men eraan geeft, iedere kostenloze bijdrage aan fysieke en rechtspersonen gezien die bedoeld is voor de ontwikkeling van een bepaalde activiteit of wanneer er sprake is van een optreden in openbaar en sociaal belang.
 
T
- Tasa

Leges. Een soort belasting die geheven wordt als tegenprestatie voor een geleverde dienst, een beschikking of een publieksrechtelijke activiteit.

21 oktober 2012

VII Feria – Outlet Alicante


1 tot 4 november 2012

Grote kortingen op populaire modemerken, schoenen en accessoires.
Van
10:00 tot 22:00 uur
Plaats: Plaza del Puerto (tegenover Hotel Melia)
Vrije toegang

Organisatie
: AiA Communicatie

20 oktober 2012

Hondón de las Nieves in enkele cijfers (2011)

 Hondón de las Nieves statistics (2011)

Statistieken opgemaakt aan de hand van het Padrón (Gemeentelijk inschrijvingsregister)


Bevolkingspiramide 2011
Population in 2011
Leeftijd - Age
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
+ 85
Totaal - Total
68
94
112
135
123
114
150
170
208
191
227
283
394
257
208
133
83
60
Mannen - Man
34
50
53
70
60
61
75
99
105
97
105
139
191
140
121
73
40
15
rouwen - Woman
34
44
59
65
63
53
75
71
103
94
122
144
203
117
87
60
43
45


Bevolking naar geboorteplaats 2011
Population by place of birth in 2011

Total
Hombres
Mujeres
Totaal -Total
3.010
1.528
1.482
Geboren in Spanje - Born in Spain
1.611
795
816
Geboren in het buitenland - Born in other countries
1.399
733
666


Evolutie van de bevolking
Evolution of the population
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1.563
1.604
1.611
1.679
1.713
1.770
1.936
2.162
2.312
2.501
2.730
2.862
2.948
3.010Bevolking naar nationaliteit 2011
Population by nationality in 2011
Nacionaliteit - Nationality
Totaal Total
Mannen Men
Vrouwen Woman
Totale bevolking – Total Population
3.010
1.528
1.482
Spaans - Spanish
1.637
806
831
Totaal buitenlanders - Total foreigners
1.373
722
651
Totaal Europa - Total Europe
1.343
702
641
Totaal EU - Total EU
1.334
697
637
Duitsland - Germany
118
66
52
Bulgarije - Bulgaria
11
6
5
Frankrijk - France
7
6
1
Italie - Italy
5
3
2
Polonia - Polonia
2
2
0
Verenigd Koninkrijk - United Kingdom
837
428
409
Roemenie - Romania
6
4
2
Totaal Europa buiten de EU - Total Europe outside the EU
9
5
4
Rusland - Russia
1
0
1
Totaal África - Total África
2
2
0
Marokko - Morocco
2
2
0
Totaal América - Total America
18
10
8
Argentina - Argentina
1
1
0
Bolivia - Bolivia
5
3
2
Brasil - Brasil
3
1
2
Colombia - Colombia
2
0
2
Ecuador - Ecuador
1
1
0
Venezuela - Venezuela
3
2
1
Total Asia - Total Asia
10
8
2

Nota : 348 personen komen uit België, Nederland, Zweden, Denemarken...., deze landen zijn niet opgenomen in de statistieken…

Spanjaarden vertrokken naar het buitenland 2011
Spanish people to other countries in 2011
Totaal - Total
Mannen -Men
Vrouwen - Woman
15
5
10Bevolking naar land van geboorte (gegroepeerd in continenten)
Population by country of birth (grouped into continents)
Jaar
In het buitenland geboren -  Born abroad
Europa
Afrika
Amerika
Asie
Oceanía
2000
61
57
0
2
0
2
2001
116
98
3
13
0
2
2002
170
144
4
21
0
1
2003
250
219
7
23
0
1
2004
384
362
5
16
0
1
2005
597
576
5
14
1
1
2006
734
720
4
9
1
0
2007
904
885
2
17
0
0
2008
1.146
1.108
4
29
5
0
2009
1.286
1.240
10
26
10
0
2010
1.354
1.306
10
26
12
0
2011
1.399
1.344
10
27
18
0Bron: Instituto Nacional de Estadística. Revisión Padrón 2011.

Het PadrónHet Gemeentelijk Inschrijvingsregister dient:
- Om de totale bevolking van een Gemeente te bepalen.
- Voor het verschaffen van de status van inwoner van de Gemeente.
- Als bewijs van residentie en hoofdverblijfplaats in de Gemeente.
- Om het kiesregister samen te stellen en officiële statistieken te kunnen opstellen.
- Als controlemiddel voor de administratieve situatie van de buitenlanders.

Voorwaarden voor de Inschrijving in het Gemeentelijk Register
Iedereen die in Spanje woonachtig is, is verplicht zich in te schrijven in het Bevolkingsregister van de Gemeente waar hij/zij gebruikelijk woonachtig is. Iemand die in meerdere Gemeenten een woning bezit en daardoor op verschillende adressen tijdelijk woonachtig is, dient zich uitsluitend in te schrijven in de Gemeente waar hij/zij het grootste gedeelte van het jaar verblijft.

Vereisten en Benodigde Documentatie
Voor de inschrijving in het Bevolkingsregister van de Gemeente is slechts het opgeven van de volgende gegevens verplicht:
1. Naam en Achternamen.
2. Geslacht.
3. Gebruikelijk adres / hoofdverblijfplaats.
4. Nationaliteit.
5. Geboorteplaats en Datum.
6. Het nummer van het Nationaal Identiteitsbewijs. In het geval van de Europese Residenten dient het nummer van de Residentiekaart te worden opgegeven, het geldige NIE nummer uitgegeven door de Spaanse autoriteiten, of bij het ontbreken van dit document, het nummer van een geldig paspoort uitgegeven door de autoriteiten in het land van herkomst. In het geval het gaat om niet Europese residenten, dient in ieder geval een geldig paspoort te worden overlegd.
7. Diploma’s of Academische titels die men heeft behaald.
8. Alle verdere informatie die nodig mocht zijn voor het samenstellen van het kiesregister. Het Gemeentehuis verstrekt aan een ieder die in de Gemeente woonachtig is de desbetreffende formulieren ter inschrijving. Iedere inwoner, of zijn /haar wettelijke vertegenwoordiger, dient zijn persoonlijke gegevens in te vullen op het formulier en deze te ondertekenen. De Gemeente kan de door de inwoner verstrekte gegevens op waarheid toetsen, en daartoe vragen het Nationaal Identiteitsbewijs, de Residentiekaart, het Familieboekje, de Eigendomspapieren van de woning, of andere soortgelijke documenten te overleggen.

Rechten en Plichten gerelateerd aan de inschrijving in het Bevolkingsregister van de Gemeente
Het burgerschap van de Gemeente wordt verkregen vanaf het moment van inschrijving in het Gemeenteregister. Men kan in slecht één Gemeente inwoner zijn. De status van inwoner van een Gemeente brengt de volgende rechten en plichten met zich mee:
a. Stemgerechtigd zijn en zich kandidaat kunnen stellen voor de Gemeentelijke verkiezingen volgens de richtlijnen van het kiesrecht.
b. Deelnemen in zaken aangaande de Gemeente conform hetgeen is vastgelegd in de Wet.
c. Gebruikmaking van Gemeentelijke Diensten, zoals het recht op inschrijving op een Gemeentelijke basisschool, middelbare school, bibliotheek en deelname aan cursussen, …
d. Bijdragen aan de in de wet bepaalde economische voorzieningen en personele bezetting van de Gemeente.
e. Geïnformeerd worden door, en verzoekschriften kunnen indienen aan het Gemeentelijk bestuur, met betrekking tot dossiers en Gemeentelijke documentatie. Toegang hebben tot de Gemeentelijke archieven en registers met uitzondering van die, welke de verdediging van de Staat of de privacy van personen betreffen.
f. Burgerlijk advies vragen in zaken zoals voorzien in de Wet. Gemeenten kunnen bijeenkomsten organiseren met als doel de burgers te informeren over algemene zaken met betrekking tot het beleid.
g. Het eisen van openbare diensten, en indien nodig, een verzoek indienen tot het in leven roepen van dergelijke diensten.
h. Alle andere rechten en plichten als voorgeschreven door de Wet.

De voordelen van Inschrijving in het Bevolkingsregister
De voordelen van inschrijving in het Bevolkingsregister van de Gemeente zijn:
- Een bijdrage leveren aan een betere dienstverlening aan de bevolking.
- Toegang hebben tot het gezondheidsstelsel, het onderwijssysteem en deelname aan zaken aangaande de Gemeente, evenals aan culturele activiteiten, …
- Gebruikmaking van de diensten van de Gemeente.
- Op vertoon van het Inschrijvingsformulier, kunnen aantonen hoe lang men in Spanje woonachtig is.
- Meewerken aan de verbetering van de Openbare Gezondheidszorg: hoe meer mensen ingeschreven staan in het bevolkingsregister van een Gemeente, hoe beter de medische dienstverlening wordt.
De inschrijving in het Bevolkingsregister van residenten die niet afkomstig zijn uit de EU landen, is geen bewijs van hun legaal verblijf in Spanje. Hiertoe is de Residentiekaart vereist. Voorts kunnen zij zich op geen enkel recht beroepen anders dan toegekend door de van kracht zijnde wetgeving. Zij verkrijgen de mogelijkheid van bepaalde rechten te genieten, hoewel de personen in kwestie niet over de toestemming tot residentie beschikken.

De inschrijving in het Bevolkingsregister van de Gemeente blijkt van groot belang te zijn voor het verlenen van openbare diensten aan een bevolkingsgroep. De programmering en organisatie van het openbaar vervoer, educatieve, sanitaire en sociale diensten, … hangen af van het daadwerkelijke aantal ingeschreven personen in het Bevolkingsregister van de Gemeente.

Het inschrijven in de Padron is gratis en brengt geen enkele financiële verplichting mee.

Info Padrón Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B3n_municipal_de_habitantes