27 februari 2015

SAT Hondón de las Nieves. Oproep algemene vergadering op 8 maart 2015

SAT is een vereniging die het "agua de riego" (irrigatie water) beheren dat  bedoeld is om het land te irrigeren. Iedereen die recht heeft op dit irrigatie water en die officieel is ingeschreven is automatisch lid van SAT en kan vergaderingen bijwonen en heeft stemrecht. 
Meer info over SAT klik HIER
Een video van Jan VAn Droffelaar over de watervoorziening in Hondón de las Nieves klik HIERSOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN N.º 3539

HONDÓN DE LAS NIEVESOPROEP ALGEMENE VERGADERING

Beste partner,


Volgens overeenkomst van de RAAD VAN BESTUUR VAN S.A.T. NO. 3539 RIEGOS HONDON van 19 februari 2015, op grond van het bepaalde artikel 35.2 van de statuten, zal de jaarlijkse algemene vergadering worden gehouden in
AULA DE CULTURA MUNICIPAL, gelegen in  la Calle Jardín, numero 2, in Hondón de las Nieves op zondag 8 maart om 9:00 uur, eerste oproep, en om 9.30 uur de tweede oproep.

Volgende AGENDA zal besproken worden:

1. Verslag van de raad van bestuur over toevoegingen en desinvesteringen, en de goedkeuring van de lijst van de leden van de SAT.

2. Benoeming van twee aandeelhouders aan de notulen.

3. Financieel verslag van het jaar 2014

4. Vaststelling van de balans en winst- en verliesrekening  over het jaar 2014.

5. Raming van de inkomsten en uitgaven 2015.

6. Goedkeuring van de vaste kosten.

7. Rondvraag.

De balans, winst- en verliesrekening en het jaarverslag van 2014 is beschikbaar voor leden op het kantoor van SAT tijdens de openingsuren.


OPMERKINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

1. Lijst van partners, Hoge en Lage wordt uitgehangen op het prikbord op de maatschappelijke zetel van de SAT voor voorafgaand overleg.

2. De partner die in persoon verschijnt  aan de vergadering voor rekening van een ander moet zijn accreditatie op het moment van binnenkomst aantonen. Aanvraag en goedkeuren van een volmacht voor een andere partner bij de kantoren van de SAT VÓÓR  DONDERDAG  MAART 13.30 uur. Indien niet in het bezit van een goedgekeurde volmacht kan geen toegang tot de vergadering gegeven worden..

3. Bij de ingang van de vergadering moet je je identificeren met je DNI OF PASPOORT OF N.I.E. Effectief deelneming aan de vergadering, kan enkel indien alle betalingen zijn voldaan.

4. U word  uitgenodigd door het enorme belang van de onderwerpen. Door het niet volgen van de vergadering ben je niet vrijgesteld van de afspraken in de vergadering worden genomen.


DE RAAD VAN BESTUUR

Hondon de las Nieves, op 20 februari 2015

S.A.T. No. 3539 – Plaza de la Villa # 6 - Tf:. 965 480 226 - Fax: 965 480 580

sathondon@aguashondon.es –

03688 Hondon de las Nieves (Alicante)


VOLMACHT VOOR DE GEWONE VERGADERING ZAT No. 3539 RIEGOS HONDON VAN 8 maart 2015D./D.ª __________________________________________, mayor de edad y vecino/a de _________________________________, con domicilio en  _______________________ ________________ y provisto de D.N.I. Nº ___________________; en representación de la herencia yacente de mi difunto/a _________________

D.________________________________________, con DNI nº______________________EXPRESAMENTE AUTORIZO a D. ______________________________________, mayor de edad,  con D.N.I. Nº____________________, para que me represente en la Asamblea General Ordinaria de la S.A.T. nº 3539 RIEGOS HONDÓN convocada para el próximo domingo 8 de Marzo de 2014, y ejerza en la misma su derecho al voto.Y para que así conste a los expresados efectos, otorgo la presente en Hondón de las Nieves, a ______de _______________ de 2015

Fdo.:


LET OP: Deze toestemming moet vergezeld gaan van volledige kopie van de ID van de goedkeuring of, indien van toepassing, fotokopie van NIE en paspoort


Zij moeten afgeleverd worden in de kantoren van SAT tot en met donderdag 5 maart, 9:30-13:30.

Onmisbaar accreditatie van DNI aan de ingang.